bu

OPŠTE ODREDBE I USLOVI NAJMA
Rent a car Perić u daljem tekstu Najmodavac, iznajmljuje Najmoprimcu u daljem tekstu Najmoprimac, čiji su podaci na prvoj strani Ugovora o najmu vozila, vozilo pod sledećim uslovima:

1. Da svojeručno potpiše Ugovor o najmu vozila i time se saglasi sa odredbama ugovora:

da cene i ostale uslove iznajmljivanja navedene u važećem cenovniku prihvata kao sastavni deo ovog ugovora da ima minimum 21 godinu za najam kategorija od A/MDMR do E/EWMR I vozačku dozvolu najmanje 2 godine
da ima minimum 23 godine za najam kategorija K/CDMR do U/IWMR I vozačku dozvolu najmanje 3 godine
da ima minimum 25 godina za najam kategorija J/SCMR do F/XFAR I vozačku dozvolu najmanje 5 godina
da prima vozilo u ispravnom stanju sa svim pripadajućim priborom i dokumentima o vozilu
da iznajmljeno vozilo vrati u ugovorenom roku ili ranije na zahtev Najmodavca
da za produženje ugovorenog perioda korišćenja vozila traži saglasnost Najmodavca 48 sati pre isteka roka vraćanja vozila
da odmah obustavi vožnju ako se za vreme korišćenja pokvari brojač kilometara i o kvaru brojača najbržim putem obavesti Najmodavca
da ukoliko se prilikom vraćanja vozila ustanovi da je brojač kilometara oštećen plati Najmodavcu iznos troškova 1000 kilometara za svaki dan korišćenja vozila
da vozilo uredno održava i čuva za vreme korišćenja
da iznajmljeno vozilo ne koristi pod uticajem alkohola ili droga, u protivzakonite svrhe, za obuku vozača, za prevoz putnika ili robe uz nadoknadu, prevoz ili vuču drugih vozila, prikolica ili njihovih delova, za učestvovanje u moto-sportskim priredbama te da vozilo koristi samo za vlastite potrebe i da ga ne iznajmi ili posudi trećem licu; da vozilom upravlja sam ili lice koje on ovlasti u Ugovoru o najmu pod uslovom da to lice ima najmanje 21 do 25 godina starosti, važeću vozačku dozvolu i da se upiše kao drugi vozač na Ugovoru o najmu i vozilo ne optereti osobama ili predmetima preko dozvoljene nosivosti
da iznajmljeno vozilo ne koristi u inostranstvu bez saglasnosti Najmodavca
da bez saglasnosti Najmodavca neće vršiti nikakvu promenu delova, sklopova ili uređaja na vozilu
da će snositi troškove utrošenog benzina
***Rent a car Perić strogo poštuje servisne interval proizvođača vozila. Nepoštovanje istih prouzrokuje gubitak garancije na vozilu.

Najmoprimac je dužan da odmah I bez odlaganja obavesti poslovnicu izjamljivanja da na komandnom displeju ili bord kompjuteru u iznajmljenom vozilu svetli BILO KOJA upozoravajuća lampica, radi intervencije na vozilu. Ukoliko se Najmoprimac ogluši na ovo upozorenje I ne javi se u poslovnicu iznajmljivanja vozila, snosiće pun penal zbog gubitka garancije proizvođača izjamljenog vozila.

Penal za gubitak garancije proizvođača vozila

2. U slučaju da se Najmoprimac ne pridržava uslova iz člana 1. obavezuje se da će Najmodavcu nadoknaditi svu i svaku štetu koja bi iz toga proizašla, a čiju visinu utvrđuje Najmodavac.

3. Najmodavac će Najmoprimcu, uz predočenje potvrde o izvršenom plaćanju nadoknaditi troškove ulja i redovnog održavanja vozila propisanog od proizvođača vozila (izuzev troškova pranja vozila za vreme korišćenja).

4. Najmoprimac je dužan da položi depozit prilikom iznajmljivanja vozila. Depozit se polaže isključivo putem predautorizacije po jednoj od kreditnih kartica vozača (Visa, Master, Amex). Iznos depozita zavisi od grupe iznajmljenog vozila i dužine trajanja najma.

Minimalna visina depozita je 500,00 Eur u dinarskoj protivvrednosti .

Ukupne troškove najma vozila Najmoprimac je dužan da plati odmah po završetku najma.

*** Rent a car Perić ne prima debitne kartice u svrhu ostavljanja depozita. Rezervisana suma na Vašem računu u svrhu depozita za najam vozila, Vam neće biti na raspolaganju. Rent a car Perić će na kraju najma odblokirati Vaša sredstva ali ne snosi odgovornost za vreme potrebno Vašoj Banci da procesuira deblokadu Vašeg novca.

5. Najmoprimac je dužan da plati sve kazne i saobraćajne prekršaje koje su nastale zbog nepropisnog korišćenja vozila, uključujući i kazne za nepropisno parkiranje nastale u toku trajanja ugovora o najmu.

Lica od 21 do 25 godina starosti plaćaju Taksu za mlade vozače u iznosu od 30 EUR + PDV po najmu, u dinarskoj protivvrednosti, za najam dozoljenih grupa vozila.

Lica od 70 do 75 godina starosti plaćaju Taksu za starije vozače u iznosu od 30 EUR + PDV po najmu, u dinarskoj protivvrednosti, za najam dozoljenih grupa vozila.

6. U cenu najma uključeno je Osiguranje za štete učinjene trećim licima u visini limita utvrđenim zakonom.

7. Cena najma ne uključuje sledeće rizike:

Havariju iznajmljenog vozila nastalu u saobraćajnom udesu – u slučaju saobraćajnog udesa u kome je učestvovalo iznajmljeno vozilo, Najmoprimac plaća celokupnu štetu na iznajmljenom vozilu.

Oštećenja na iznajmljenom vozilu van registrovanog saobraćajnog udesa (oštećenja na parkingu, i sl).- u slučaju oštećenja na parkingu i u

saobraćaju na iznajmljenom vozilu, Najmoprimac plaća celokupnu štetu na iznajmljenom vozilu.

Krađu vozila za vreme najma – u slučaju nestanka odnosno krađe iznajmljenog vozila Najmoprimac plaća vrednost celog vozila.

Invalidnost (delimičnu ili potpunu) i smrt vozača i putnika u iznajmljenom vozilu koja nastane kao posledica udesa.

8. Najmoprimac je odgovoran za štete učinjene na iznajmljenom vozilu kao i za štete nastale zbog nekorišćenja (stajanja vozila za sve vreme trajanja popravke). Iznos finansijskog gubitka Najmodavca nastalog zbog nekorišćenja (stajanja) utvrđuje se u iznosu cene dnevnog najma vozila po važećem cenovniku za ugovorenu grupu vozila.

9.OSIGURANJE ZA ŠTETE NASTALE NA VOZILU – CDW

Najmoprimac se može osigurati za štete nastale na iznajmljenom vozilu u slučaju saobraćajnog udesa i van saobraćajnog udesa ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja za štete na vozilu – CDW.

Najmoprimac se može osigurati protiv šteta nastalih zbog nekorišćenja (stajanja) iznajmljenog vozila ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja za štete na vozilu – CDW.

Sva oštećenja vozila u toku najma, bez obzira da li su nastala u saobraćajnom udesu ili van njega, Najmoprimac mora da prijavi Najmodavcu i da popuni poseban Izveštaj o udesu u poslovnici Najmodavca, da udes i oštećenja prijavi i nadležnom organu Policije odmah na licu mesta gde se udes / oštećenje desilo i da obezbedi policijski zapisnik.

Ukoliko saobraćajni udes i oštećenje nije prijavljeno Policiji, Najmoprimac plaća pun iznos oštećenja na vozilu, bez obzira što je ugovorio Osiguranje sa učešćem u šteti – CDW

Najmoprimac je dužan da obezbedi pisanu izjavu na izveštaju o udesu, bez obzira na ugovaranje Osiguranja za štetu na vozilu

10. OSIGURANJE ZA KRAĐU / GUBITAK VOZILA – THW

Najmoprimac se može osigurati za gubitak vozila nastao krađom – nestankom vozila u toku najma ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja za krađu / gubitak vozila.

Krađu ili nestanak vozila u toku najma Najmoprimac mora, odmah bez odlaganja, da prijavi Najmodavcu i nadležnoj Policiji u mestu gde se krađa – nestanak desio i da popuni Izveštaj o krađi / gubitku vozila u poslovnici Najmodavca.

Ukoliko nestanak / krađa vozila nisu prijavljeni Policiji, Najmoprimac plaća pun iznos vrednosti vozila, bez obzira što je ugovorio Osiguranje za krađu / gubitak vozila.

Najmoprimac je dužan da obezbedi pismenu izjavu na izveštaju o gubitku vozila, bez obzira na ugovaranje Osiguranja za krađu / gubitak vozila.

Procena vrednosti ukradenog vozila vrši se prema važećem katalogu AMSS (Auto Moto Saveza Srbije).

11. Bez obzira na eventualno otkupljenu odgovornost za štetu učinjenu na iznajmljenom vozilu, Najmoprimac je u celosti odgovoran za :

štetu učinjenu na vozilu koju je on ili po njemu ovlašćeni vozač (drugi vozač) načinio pod uticajem droga ili alkohola

štetu prouzrokovanu namerno ili usled grube nemarnosti u vožnji

štetu ako vozač u momentu nastale štete nije imao važeću vozačku dozvolu

krađu ako vozilo u momentu krađe nije bilo zaključano ili alarmom obezbeđeno

12. Najmoprimac se obavezuje da će u slučaju nezgode štititi interese

Najmodavca i njegovog Osiguravajućeg društva tako:

što će zabeležiti imena i adrese učesnika i svedoka nezgode

što neće napustiti oštećeno vozio dok ga nije sklonio sa mesta nezgode i

osigurao

što će u slučaju većeg oštećenja vozila ili ako u nezgodi ima povređenih

lica (čak i kad je očigledna krivica drugih lica) odmah pozvati i

sačekati dolazak policije i hitne pomoći

što će podneti pismeni izveštaj o nezgodi najbližoj poslovnici Najmodavca

13. Propusti li Najmoprimac da u slučaju nezgode ne ispuni sve uslove navedene u članu 11 i 12 ovog ugovora, odgovaraće za sve posledice i štete koje bi Najmodavcu iz tog propusta proizašle.

14. OSIGURANJE PUTNIKA – PAI

Najmoprimac može ugovoriti osiguranje za sve putnike (osim vozača) do broja registrovanih mesta u vozilu za invalidnost ili smrt nastalu u saobraćajnom udesu iznajmljenog vozila ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja putnika

Lično osiguranje putnika ne važi kada Najmoprimac vozi pod dejstvom alkohola, droga ili kada se bahato ponaša

15. Najmodavac neće obeštetiti Najmoprimca za gubitak ili oštećenje ličnog prtljaga i robe koje koja se nalazi u / na iznajmljenom vozilu.

16. Najmodavac neće obeštetiti Najmoprimca za štete nastale nastale zbog: bilo kakvog kvara na vozilu za vreme korišćenja i / ili zakašnjenja kod isporuke vozila

17. Bilo kakve izmene ovog ugovora važe samo ako su pismeno potvrđene od obe ugovorne strane.

18. Ukoliko Najmoprimac izmiruje troškove kreditnom karticom, svojim potpisom na originalu ugovora ovlašćuje Najmodavca da ukupne troškove najma fakturiše kreditnom klubu ili banci koje je izdalo kreditnu karticu.

19. U slučaju spora iz ovog ugovora stranke ugovaraju nadležnost suda u Beogradu.

20. Najmodavac u svojstvu rukovaoca podacima o ličnosti, ovim putem upoznaje klijenta o obradi njegovih podataka o ličnosti. Najmodavac obrađuje podatke o ličnosti u svrhu postizanja legitimnih ciljeva i u okviru potrebnom da bi se ispunile obaveze predviđene važećim propisima, ugovornim obavezama, radi pružanja usluga klijentu. Najmodavac podatke o ličnosti koristi za obavljanje svoje delatnosti, a na način i u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Najmodavac podatke o ličnosti može dostavljati pojedinim pravnim i/ili fizičkim licima ili drzavim organima (policija, sud opste nadleznosti ili prekrsajni sud). Mogući korisnici podataka o ličnosti koje klijent dostavlja su regulatorna tela i državni organi kojima je Najmodavac dužan da dostavi podatke u skladu sa zakonom. Najmodavac podatke o ličnosti prikuplja i obrađuje u skladu sa zakonom i dobrovoljnim pristankom klijenta.

Potpisom Ugovora o najmu, Najmoprimac potvrdjuje da ga je Najmodavac, kao rukovalac podacima o ličnosti, prethodno upoznao sa pravilima i principima obrade podataka o ličnosti, te da je iste razumeo. Na osnovu navedenog, Najmoprimac daje dobrovoljni pristanak da Najmodavac može vršiti obradu Najmoprimčevih podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom o zastiti podataka o ličnosti.

21. Sve cene u cenovnicima Najmodavca iskazane su u EUR. Obračun za preautorizaciju i plaćanje se vrši po prodajnom kursu poslovne Banke Najmodavca u dinarskoj protivvrednosti.

DODATNI USLOVI NAJMA VOZILA
Najam vozila

1. Obračun usluge najma je iskazan u Dinarima (RSD).

2. Cena najma uključuje vreme najma, pređenu kilometražu, Osiguranje od odgovornosti za štetu prema trećim licima do iznosa utvrđenog zakonom i polisom obaveznog osiguranja Osiguravajućeg društva kod kojeg Najmodavac osigurava vozilo osim ukoliko Ugovorom o najmu nije drugačije predviđeno.

3. Najmoprimac je materijalno odgovoran za štete prouzrokovane trećim licima, preko zakonom propisanog iznosa, nastale u udesu njegovom krivicom.

4. Minimalno korišćenje usluga je 24 časa i 100 km koliko će Najmoprimcu
biti zaračunato bez obzira na kraće vreme ili manji broj pređenih
kilometara.

5. Prekoračenje korišćenja vozila do 59 minuta se ne zaračunava. Nakon 60 min zaračunava se dodatni dan najma.

5a. U slučaju produžetka najma neovlašćenog od strane najmodavca, najmoprimcu će se za svaki dan neovlašćenog najma pored dnevne tarife određene ugovorom o najmu, naplatiti i fiksna naknada u iznosu od 360.00EUR u dinarskoj protivvrednosti.

Odgovornosti i osiguranja
Osiguranje za štete nastale na vozilu – CDW

6. Najmoprimac može ugovoriti osiguranje za štete na iznajmljenom vozilu nastale
u saobraćajnom udesu i van njega ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja za
štete na vozilu-CDW

7. Najmoprimac ugovaranjem Osiguranja za štete na vozilu nije ugovorio pokrivanje
celokupne vrednosti oštećenja. Najmoprimac je obavezan da Najmodavcu
plati Učešće u vrednosti oštećenja do maksimalnog iznosa posebno
propisanog za svaku grupu vozila. Učešće u šteti se obračunava za svaki
štetni događaj.

8. Ugovaranjem i plaćanjem Dodatnog osiguranja za štete – SCDW,
Najmoprimac može dalje smanjiti vrednost Učešća u vrednosti oštećenja do
minimalnog iznosa posebno propisanog za svaku grupu vozila u Cenovniku
učešća u slučaju štete. Sve obaveze i dužnosti koje klijent ima
kupovinom osnovnog osiguranja (CDW), važe i kupovinom dodatnog
osiguranja (SCDW, PCDW).

9. Uslovi ovog osiguranja ne važe za Albaniju i područje Kosova. Za
štete nastale na tim teritorijama, Najmoprimac plaća punu vrednost
oštećenja na iznajmljenom vozilu.
OSIGURANJE ZA KRAĐU / GUBITAK VOZILA – THW

10 Najmoprimac može ugovoriti osiguranje za gubitak nastao krađom / nestankom
iznajmljenog vozila u toku najma ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja za
krađu/gubitak vozila.

11. Najmoprimac ugovaranjem Osiguranja za krađu/gubitak vozila nije
ugovorio pokrivanje celokupne vrednosti iznajmljenog vozila. Najmoprimac
je obavezan da Najmodavcu plati Učešće u vrednosti nestalog/ukradenog
vozila u iznosu posebno propisanom za svaku grupu vozila.

12.Ugovaranjem i plaćanjem Dodatnog osiguranja za krađu / gubitak
Vozila – STHW, Najmoprimac može dodatno smanjiti svoj finansijski rizik
od učešća u krađi/gubitku vozila do propisanog iznosa za svaku grupu
vozila u Cenovniku učešća u slučaju krađe / gubitka vozila.
Sve obaveze i dužnosti koje klijent ima
kupovinom osnovnog osiguranja (THW), važe i kupovinom dodatnog
osiguranja (STHW, PCDW).

13. U slučaju krađe / gubitka vozila u toku najma, gde krađa / gubitak
nije prijavljen nadležnom organu Policije i / ili u slučaju da
Najmoprimac ne dostavi sva dokumenta i ključeve vozila, Najmoprimac plaća
punu vrednost nestalog / ukradenog iznajmljenog vozila.

14. Uslovi ovog osiguranja ne važe za Albaniju i područje Kosova. Za
krađu/nestanak vozila nastalu na tim teritorijama, Najmoprimac plaća
punu vrednost nestalog/ukradenog vozila.

Osiguranje putnika – PAI
15. Najmoprimac može osigurati putnike (osim vozača) do broja registrovanih mesta u vozilu za
invalidnost/smrt nastalu udesom vozila, ugovaranjem i plaćanjem
Osiguranja putnika za odgovarajuću grupu vozila po Cenovniku ličnog
osiguranja putnika.

16. Putnici (osim vozača) do broja registrovanih mesta u vozilu su osigurani za slučaj smrti i / ili
inivaliditeta na iznose utvrđene zakonom i polisom osiguranja Osiguravajućeg društva.

Dodatne usluge- Cenovik
17. Dostava ili preuzimanje vozila van poslovnica Budget-a a na teritoriji šireg centra grada u kojem Budget ima poslovnicu se naplaćuje
20,00 Eur + PDV po usluzi.

18. Dostava ili preuzimanje vozila na teritoriji Srbije se posebno utvrdjuje i ugovara.

19. Najam vozila koji započinje ili se završava van radnog vremena poslovnice
se tarifira sa 25 Eur + PDV po usluzi.

20. Gorivo nije uključeno u cenu najma. Vozila se iznajmljuju sa punim
rezervoarom. Najmoprimac je dužan da pri vraćanju vozila vrati pun
rezervoar. Nedostajuće gorivo se naplaćuje 3,0 Eur + PDV po litri nedostajućeg goriva.
Iznos nedostajućeg goriva koji se naplaćuje prilikom vraćanja vozila je
iskazan na Ugovoru o najmu.
U slučaju sipanja pogrešne vrste goriva u iznajmljeno vozilo Najmoprimac će snositi svu nastalu štetu:
Usluge odvoženja vozila do ovlašćenog servisa, usluge servisiranja vozila, pun rezervoar goriva i manipulativne troškove.

21. Spoljno pranje veoma zaprljanog vozila Najmoprimac plaća 20,00 Eur + PDV po
pranju. Hemijsko čišćenje celog vozila se naplaćuje 200,00 Eur + PDV, čišćenje jednog zaprljanog sedišta 20,00 Eur + PDV

22. Sedište za decu/bebe se dodatno naplaćuje 25,00 Eur + PDV po najmu. Uništeno
sedište za decu/bebe se naplaćuje 100,00 Eur+PDV. Čišćenje jako zaprljanog
sedišta za decu/bebe se naplaćuje 10,00 Eur+PDV.

23. Lanci za sneg se dodatno naplaćuju 10,00 Eur + PDV po najmu. Uništeni
lanci za sneg se naplaćuju 50,00 Eur+PDV.

24. Dodatni vozač se naplaćuje 10,00 Eur +PDV po najmu.

25. Najmoprimac će u celosti snositi troškove oštećenja nastalih na
sledećim delovima vozila koje ne pokriva osiguranje: naplatci, ratkapne,
pneumatici, donji postroj, unutrašnjost vozila i naknadno ugrađen radio.

26. Uništeni pneumatik se naplaćuje po cenovniku oštećenja vozila, a maksimalno 300,00 Eur+PDV

28. Obavezna zimska oprema se naplaćuje 3,00 Eur po danu najma + PDV za
sve najmove započete u periodu između 01.11.-31.03. Maksimalan iznos po
najmu je 42,00 Eur + PDV.

29. Izgubljeni ključ / daljinski upravljač alarmnog uređaja
Najmoprimac plaća u celosti po definisanom Cenovniku oštećenja vozila

30. Za izgubljenu / uništenu registarsku tablicu /izgubljena dokumenta vozila Najmoprimac plaća
dodatni trošak od 150,00 Eur + PDV.

31. Korišćenje GPS uređaja/Navigacije se naplaćuje 5,00 Eur + PDV po danu
najma a najviše 50 Eur+PDV po najmu. Izgubljeni/uništeni GPS uređaj se
naplaćuje 100 Eur +PDV

32. Taksa za izlazak iz zemlje se naplaćuje 30,00 + PDV po najmu.

32.a. Svi saobraćajni prekršaji nastali u toku najma su odgovornost
Najmoprimca i biće mu naplaćeni u celosti uz uvećanje za manipulativne
troškove Najmodavca. Parking kazne se tarifiraju sa 30,00 Eur + PDV.
Administrativna taksa za obradu komunalnih I saobraćajnih prekršaja se
tarifira sa 20 Eur + PDV.

Ostali uslovi najma
33. U slučaju da se vozilo iz bilo kojih razloga ostavi van državne
granice, Najmoprimcu će biti zaračunat Međunarodni jednosmerni najam za
konkretnu destinaciju. Međunarodni jednosmerni najam nije dozvoljen za
neke države I lokacije.

34. Angažovanje vozača se posebno ugovara I naplaćuje. Za sve
informacije Najmoprimac bi trebalo da kontaktira Budget poslovnicu.

35.Na ukupne troškove najma koji uključuju i dodatne usluge, Najmoprimac
plaća Porez na dodatu vrednost (PDV) u visini od 20%, što je posebno
iskazano na Ugovoru o najmu.

36. Depozit je obavezan je za sve Najmoprimce i iznosi minimalno 500,00
Eur po najmu. Za sve grupe vozila Najmoprimac mora posedovati jednu/dve
od kreditnih kartica koju prihvata Najmodavac. Kod takvih najmova
Najmodavac će izvršiti preautorizaciju na kreditnoj kartici Najmoprimca.
Po vraćanju vozila i izmirenju troškova najma i svih eventualnih
dodatnih troškova, Najmodavac će vratiti depozit Najmoprimcu /
stornirati iznos preatorizacije na njegovoj kreditnoj kartici.

37. Rok plaćanja fakturisanih iznosa po završetku najma je 0 dana od
dana fakturisanja. U slučaju neblagovremene uplate dodatno se obračunava zakonska
zatezna kamata.

preloader